TELEPORADY

Lekarz rodzinny

Pediatria

Pielęgniarka środowiskowa

Pielęgniarka środowiskowa

Ginekologia

Reumatologia

Laryngologia

WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD

PORADNIE POZ

Ogólne zasady rejestracji.

 • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00
 • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty.

 • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

 

 

 

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)

 

Ważne informacje.

 • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 • W przypadku wystąpienia  schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

 

 

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ogólne zasady rejestracji.

 • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
 • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

 • Ginekologiczno – Położniczej
 • Psychiatry
 • Wenerologa

Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

 • W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
 • W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

 

 

 

 

Ważne informacje.

 • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz

 

 

 

 

 

WARUNKI REALIZACJI TELEPORADY

TELEPORADY UDZIELANE SĄ W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH SPECJALIZACJI:

 1. Medycyna Rodzinna POZ
 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna AOS

 

TELEPORADA OBEJMUJE UDZIELENIE PORADY MEDYCZNEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • przeprowadzenie badania podmiotowego,
 • omówienie wyników badan diagnostycznych,
 • przepisanie i przedłużanie leków (e-recepta),
 • udzielenie informacji co do przyjmowanych leków,
 • wystawianie i przedłużenie zwolnienia lekarskiego (e-ZLA),
 • skierowanie czy zlecenie na wyroby medyczne (e-zlecenie),
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli będzie taka konieczność,
 • kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV -2 (POZ)

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA TELEPORAD:

 1. Teleporady świadczone są nieodpłatnie dla pacjentów, którzy posiadają aktualną deklarację wyboru lekarza POZ w CM, zgodnie z Ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. 2020 poz. 1398). W wyjątkowych przypadkach, Teleporady świadczone są również odpłatnie, zgodnie
  z cennikiem CM.
 2. Teleporady są udzielane w CM za pomocą telefonu i systemów
 3. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
  1. rejestracja Pacjenta
  2. akceptacja postanowień Regulaminu;
  3. opłacenia usługi (jedynie w przypadku Teleporady płatnej).
 4. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny
 5. Rejestracji pacjenta można dokonać:
  1. telefonicznie, pod numerami telefonów: [znajdującymi się również na stronie internetowej CM: https://www.zjednoczenia.pl
  2. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej CM: https://www.zjednoczenia.pl
  3. Osobiści lub za pośrednictwem osób trzecich w placówce CM
 6. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
  1. imię i nazwisko
  2. numer PESEL
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu
  5. w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i PESEL opiekuna prawnego
 7. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/ dokumentów (np. wyników badan), Pacjent zobowiązany jest przekazać je lekarzowi najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu  (w  formacie pdf) na adres mailowy poradni.  Zaleca  się przestanie  dokumentacji  w  pliku zaszyfrowanym. Przestane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.
 8. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej 60 minut przed wyznaczonym terminem O rezygnacji Pacjent zawiadamia CM telefonicznie zgodnie z § 3. ust.1
 9. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, CM niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.
 10. W celu wykonania usługi, wyznaczony lekarz kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie nie krótszym niż 5 minut jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od
 11. CM ustalając tożsamości pacjenta dokonuje tego w oparciu o:
  1. dane, o których mowa w 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
   o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), które przekazane zostaną za pośrednictwem systemów łączności, oraz
  2. na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru,
   o której mowa 10ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 12. Lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w 3 ust. 2, przekazanych przez pacjenta  w trakcie rejestracji oraz przedstawia  Pacjentowi informacje o tym, w jakim zakresie jest w stanie mu pomóc, oraz o tym, jakie są ograniczenia związane z Teleporadą. instruuje również pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.
 13. Lekarz powinien we własnym zakresie ocenić, czy osoba, z którą nawiązano połączenie, jest na pewno Pacjentem, któremu miała zostać udzielona
 14. Kwestia dotycząca weryfikacji tożsamości pacjenta jest istotnym elementem udzielenia świadczenia zdrowotnego – rzutuje bowiem na zapewnienie poufności Teleporady, bezpieczeństwo świadczenia, możliwość dokonania wpisu w dokumentacji medycznej oraz zachowanie prawa do prywatności
 15. Obowiązkiem osoby udzielającej Teleporady jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej     o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie
 16. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, CM stosuje rozwiązania techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostęp
 17. Lekarz powinien zagwarantować, by Teleporada udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy:
  1. jeżeli lekarz korzysta z urządzenia, do którego dostęp mają osoby trzecie, przed rozpoczęciem Teleporady powinien  upewnić się  korzysta z własnego konta w
  2. w pomieszczeniu, w którym znajduje się lekarz POZ udzielający Teleporady, nie powinien przebywać nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie świadczenia telemedycznego lub inna osoba zaakceptowana przez pacjenta (np. tłumacz). Analogicznie, kanał komunikacji wykorzystywany do  połączenia  powinien  zapewniać, że dostęp do niego będą miały tylko osoby upoważnione do uczestniczenia w Teleporadzie (nie powinno się wykorzystywać kont wspólnych);
  3. lekarz nie ma wpływu na to, czy pacjent korzystający z Teleporady przebywa w warunkach zapewniających poufność Pacjent powinien zostać poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą paść informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać o dyskretne warunki rozmowy
  4. w przypadku wystąpienia niestandardowych sytuacji wskazujących na działanie złośliwego oprogramowania, lekarz POZ powinien wstrzymać się z udzielaniem Teleporad do czasu otrzymania profesjonalnej
 18. Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości dostępu do e-recepty w ramach internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz innych sposobach dostępu:
  1. po wystawieniu e-recepty pacjent uzyskuje dostęp do dokumentu w ramach internetowego Konta Pacjenta. Pacjent może otrzymać w drodze wiadomości SMS kod dostępu, na podstawie którego będzie mógł on zrealizować recepty,
  2. w celu zapewnienia dostępu do e-recepty poza internetowym Kontem Pacjenta, lekarz powinien podyktować pacjentowi kod e-recepty wymagany do jej realizacji,
  3. w przypadku wystawienia recepty w postaci papierowej (np. na życzenie pacjenta), lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru dokumentu w siedzibie firmy
  4. Lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia na wyroby medyczne (z zastrzeżeniem rozwiązań przyjętych na czas epidemii):
  5. z uwagi na konieczność przedstawienia papierowego dokumentu, lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia z placówki CM
  6. na czas epidemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia realizacje zlecenia na wyroby medyczne na podstawie samego kodu zle Oznacza to, że lekarz może przekazać pacjentowi sam kod, na podstawie, którego świadczeniobiorca może zrealizować zlecenie.
 19. Jeżeli lekarz wystawia skierowanie w postaci elektronicznej, powinien on poinformować pacjenta o możliwości otrzymania e-skierowania w ramach internetowego Konta Pacjenta (IKP):
  1. pacjent może uzyskać dostęp do e-skierownia za pośrednictwem internetowego Konta Pacjenta (IKP);
  2. jeżeli pacjent w posiadanym IKP zaznaczy, ze wyraża chęć otrzymywania dodatkowych powiadomień, będzie mógł on uzyskać powiadomienie mailowe bądź wiadomość SMS informujące o wystawieniu skierowania. Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie którego pacjent może zarejestrować się w wybranej placówce medycznej;
  3. w przypadku, gdy pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych powiadomień  w postaci elektronicznej, lekarz powinien przekazać pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego świadczeniobiorca może uzyskać określone ś Wydruk ten przekazywany jest równiez w sytuacji, gdy pacjent nie posiada IKP; lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru wydruku informacyjnego w siedzibie CM

Uwaga: W okresie epidemii świadczeniobiorcy zostali do odwołania zwolnieni z obowiązku dostarczania oryginału skierowania w terminie 7 do 14 dni roboczych od dnia wpisu na list oczekujących. Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednak do dostarczenia skierowania w dniu udzielenia  świadczenia  opieki zdrowotnej wykonywanego  na podstawie tego skierowania. W przypadku świadczeń telemedycznych, przy braku możliwości dostarczenia oryginału skierowania, pacjent może  przekazać jego skan, zdjęcie bądź przekazać dane uwidocznione na tym skierowaniu.

Lekarz musi upewnić się, że pacjent zrozumiał udzielone porady i sugestie dotyczące leczenia, i podjąć kroki, o ile to możliwe, w celu promowania ciągłości opieki. Lekarz powinien być świadomy i szanować szczególne trudności i niepewności pacjentów rozpoczynających korzystanie ze świadczeń telemedycznych.

 

ŚWIADCZENIA UDZIELANE WYŁĄCZNIE W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PACJENTEM (WIZYTA OSOBISTA W PLACÓWCE):

 

 1. Pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta małoletniego nie wyraża zgody na realizację konsultacji w postaci teleporady;
 2. Pierwsza wizyta w placówce realizowana przez lekarza, pielęgniarkę, położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2021.1050 t.j.);
 3. Konsultacja pacjenta z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
 4. Konsultacja pacjenta w związku z podejrzeniem u niego choroby nowotworowej;
 5. Konsultacja lekarska dzieci do 6 r.ż. z wyjątkiem udzielania porad kontrolnych w trakcie leczenia, które zostało ustalone w wyniku osobistego badania pacjenta. Konsultacja musi być możliwa do przeprowadzenia bez konieczności fizykalnego badania dziecka.

 

 

 

WYŁĄCZENIA OD PRAWA DO WIZYTY OSOBISTEJ:

Wizyta osobista nie przysługuje i jest realizowana w formie teleporady w sytuacji, gdy:

 1. Lekarz wystawia receptę w ramach kontynuacji leczenia (jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta udokumentowanym w dokumentacji medycznej)
 2. Lekarz wystawia zlecenie w ramach kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne (jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta udokumentowanym w dokumentacji medycznej)
 3. Pielęgniarka/Położna wystawia receptę w ramach kontynuacji leczenia (jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta udokumentowanym w dokumentacji medycznej)
 4. Pielęgniarka/Położna wystawia zlecenie w ramach kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne (jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta udokumentowanym w dokumentacji medycznej)
 5. Wizyta jest związana z wydaniem zaświadczenia
 6. Wizyta stanowi wizytę kontrolną u pacjenta skierowanego do odbycia izolacji domowej i następuje nie wcześniej niż w ósmej dobie od skierowania pacjenta do izolacji

 

SYSTEM PRZEZ KTÓRY LEKARZE UDZIELAJĄ TELEPORADY

wyłącznie telefoniczny

SPOSÓB USTALANIA TERMINU TELEPORADY

 • Rejestracja pacjenta w danym dniu rano od godz. 7:00; osobiście, telefonicznie, mailowo za pomocą formularza dostępnego na stronie www.zjednoczenia.pl lub za pośrednictwem osób trzecich
 • W razie kiedy do lekarza nie ma już wolnych miejsc rejestratorka pyta lekarza czy można pacjenta umówić na inny termin ( oczywiście jeżeli stan zdrowia na to pozwala). Termin teleporady jest ustalany na pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym pacjent zgłosił się do placówki lub indywidualnie w porozumieniu z pacjentem, bądź opiekunem ustawowym pacjenta małoletniego. Każdy pilny przypadek

 

 

SPOSÓB NAWIĄZANIA KONTAKTU PRZEZ PLACÓWKĘ POZ Z PACJENTEM W CELU UDZIELENIA TELEPORADY ORAZ SPOSÓB JEJ UDZIELANIA

Lekarz oddzwania do pacjenta o umówionej godzinie zgodnie z procedurą udzielania teleporad, która została szczegółowo omówiona w punktach powyżej.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA, GDY TELEPORADA JEST ANULOWANA, BO PACJENT NIE ODBIERA

Lekarz podejmuje próbę połączenia o wyznaczonej godzinie, ponawia próbę 2 razy w odstępie 5-ciu minut oraz raz na koniec swojej pracy.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE STACJONARNEJ WIZYTY, GDY JEST ONA NIEZBĘDNA

Jeżeli lekarz po rozmowie telefonicznej stwierdza, że pacjent wymaga konsultacji osobistej prosi pacjenta o przyjście do poradni w ustalonym terminie.

 

 

INSTRUKCJE O SPOSOBIE REALIZACJI

e-recepty lekarz podając kod e-recepty informuje, że pacjent powinien podać kod recepty oraz numer pesel w celu realizacji recepty w aptece

e-skierowanie lekarz podając kod e-skierowania informuje, że w celu zarejestrowania się do poradni specjalistycznej należy podać kod skierowania oraz numer pesel

e-zlecenie na wyroby medyczne lekarz podając kod informuje, że należy go podać w sklepie medycznym w celu realizacji zlecenia.

Na życzenie pacjenta drukujemy również papierową formę: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia.

Skierowania na badania laboratoryjne inne badania diagnostyczne dostępne są jedynie formie papierowej (na tą chwile) pacjent jest poinformowany o konieczności odbioru oraz miejscu realizacji badań.

Pracownicy rejestracji informują pacjentów o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Lekarz rodzinny

Medycyna rodzinna – zajmuje się profilaktyką zdrowotną, diagnozowaniem i leczeniem, jak wskazuje nazwa, wszystkich członków rodziny. Lekarz medycyny rodzinnej, obejmuje na co dzień, kompleksową opieką zarówno dorosłych i jak dzieci. Zakres działania tego lekarza, jest nieco szerszy, niż internisty, czy pediatry. Internista zajmuje się bowiem leczeniem tylko dorosłych, a pediatra, tylko dzieci. Lekarz rodzinny diagnozuje i leczy najczęstsze schorzenia, które nie wymagają pogłębionej diagnostyki medycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej, lub wizyty u lekarza specjalisty. W jednym i drugim przypadku, może kierować na takie badania i do takiego specjalisty.

Pediatria

Pediatra zajmuje się chorobami okresu dziecięcego, czyli od wieku niemowlęcego do 18. roku życia. Jest w stanie rozpoznawać nieprawidłowości, diagnozować, leczyć Małych Pacjentów, przepisywać leki i wykonywać szczepienia ochronne. Jednocześnie udziela porad rodzicom na temat właściwej opieki nad dziećmi i niemowlętami oraz profilaktyki najczęściej występujących chorób, uwzględniając indywidualne skłonności i potrzeby organizmu dziecka.

Pielęgniarka środowiskowa

Osoby chore czasowo, przewlekle, po operacjach lub niepełnosprawne często nie mają możliwości zadbać o siebie w odpowiedni sposób. Członkowie rodziny nie zawsze są w stanie pomóc i zapewnić domową opiekę medyczną.

W takich sytuacjach na ratunek przyjdzie pielęgniarka środowiskowa.

Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w domu Pacjenta. Podczas wizyt oceni ona stan chorego, wesprze w terapii prowadzonej przez lekarza, pomoże w wykonywaniu podstawowych ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz wykona zabiegi pielęgnacyjne i lecznicze. Sprawuje ona opiekę nad osobami w różnym wieku i w każdym stadium choroby.

Ginekologia

W naszej poradni ginekologicznej otaczamy kobiety pełną opieką lekarską w zakresie rozpoznania, diagnostyki oraz leczenia schorzeń ginekologicznych. Wykonujemy szereg badań, mających na celu sprawne wychwytywanie zmian patologicznych – USG dopochwowe oraz przez powłoki brzuszne, USG piersi, USG położnicze oraz cytologię.

Zapraszamy kobiety w każdym wieku. Młodym pacjentkom wdrażamy program profilaktyczny, który pozwala na właściwą troskę o zdrowie intymne. Przyszłe mamy zachęcamy do powierzenia nam prowadzenia ciąży na każdym jej etapie, również wtedy, gdy jest ona zagrożona.

Natomiast kobiety w wieku menopauzalnym zachęcamy do dalszej dbałości i kontroli zdrowia intymnego, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ewentualnych zmian onkologicznych.

Nasza poradnia wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt medyczny oraz komfortowy gabinet, który będzie przyjaznym miejscem, do którego z przyjemnością będziesz wracać, by świadomie dbać o swoje zdrowie i życie.

Reumatologia

W naszej poradni reumatologicznej diagnozujemy oraz leczymy schorzenia w obrębie układu kostnego człowieka. Skupiamy się na chorobach reumatycznych stawów, mięśni, tkanki łącznej i kości. Prowadzimy również działania profilaktyczne, by otoczyć troską Pacjentów niezależnie od wieku. Wbrew pozorom choroby reumatoidalne dotyczą coraz młodszej grupy wiekowej. Jeżeli zatem dokuczają Ci silne, nawracające bóle stawów, sztywność stawów, a utrzymanie w palcach przedmiotów sprawia Ci trudności, skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Laryngologia

Poradnia laryngologiczna zajmuje się przede wszystkim schorzeniami w obrębie głowy i szyi. Skupiamy się nie tylko na leczeniu i diagnozowaniu chorób ucha, gardła, krtani, czy nosa, ale również na profilaktyce. Do naszej poradni zgłaszają się zarówno osoby dorosłe, jak i rodzice z dziećmi. Najczęściej zgłaszanymi problemami są między innymi problemy z zatokami, trudności z oddychaniem przez nos, częste choroby.

Lekarz na podstawie informacji zebranych podczas wywiadu może zalecić leczenie farmakologiczne, bądź zabiegowe, mające na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania dróg oddechowych, a tym samym komfortu życia codziennego każdego Pacjenta.

Okulistyka

W naszej poradni kompleksowo zadbamy o Twój wzrok, który jest tak ważny każdego dnia. Diagnozujemy, leczymy i korygujemy wady wzroku oraz schorzenia o charakterze okulistycznym. Dobieramy właściwe szkła korekcyjne, okulary, soczewki kontaktowe. Wykonujemy szereg badań diagnostycznych, w tym między innymi mierzenie ciśnienia śródgałkowego, badanie dna oka, badanie przedniego odcinka oka.

Pomagamy również w sytuacjach kryzysowych, usuwając ciała obce ze spojówki bądź rogówki. Podejmujemy się leczenia wielu powszechnych schorzeń takich jak jaskra, zez, czy zaćma. Dbamy także o Pacjentów, którzy mają za sobą leczenie szpitalne. Przykładamy dużą wagę do profilaktyki, więc każdorazowo edukujemy Pacjentów w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że większość wad wcześnie wykrytych można zahamować, a niekiedy całkowicie wyleczyć. Jeżeli więc z Waszej rodzinie występują genetyczne predyspozycje do chorób okulistycznych, sprawdź je odpowiednio wcześnie.

Centrum Medyczne Zjednoczenia powstało w 2001 roku. Nazwa nawiązuje bezpośrednio do ulicy, przy której mieszczą się nasze poradnie. Nie chcemy jej zmieniać, bo przez lata ugruntowała się w świadomości Pacjentów i mieszkańców Chorzowa. Nasza placówka oferuje kompleksową opiekę medyczną.

Zapewniamy pomoc w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dzieci, a także Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Naszym celem jest holistyczna pomoc w procesie diagnostycznym i leczniczym. Życząc przede wszystkim dużo zdrowia, służymy wsparciem w każdej niepokojącej sytuacji zdrowotnej.

Dbamy o jak najwyższy standard obsługi naszych Pacjentów. Wdrażamy wszystkie niezbędne procedury, które gwarantują naszym Pacjentom bezpieczeństwo i higienę. Wiemy, jakie uczucia towarzyszą człowiekowi podczas każdej choroby, dlatego chcemy zminimalizować jakiekolwiek poczucie dyskomfortu i niepokoju.

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym każdy Pacjent zostanie otoczony należytą opieką medyczną w przyjaznej atmosferze, bez niepotrzebnego narażania się na sytuacje stresowe.

Przychodnia Chorzów: Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą

W trosce o jak najwyższy standard świadczonych usług współpracujemy wyłącznie z wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym personelem medycznym – lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami i rejestratorkami. Nasi Pacjenci mogą skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego i pediatry, jak również wybranych poradni specjalistycznych. Przychodnia Chorzów zrzesza poradnie: ginekologiczną, reumatologiczną, laryngologiczną i okulistyczną. Dodatkowo oferujemy profesjonalną pomoc pielęgniarek środowiskowych. Nasze pielęgniarki otaczają opieką młode mamy i ich dzieci, osoby niepełnosprawne i starsze, a także pacjentów terminalnych świadcząc usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Refundowane porady medyczne

Przychodnia Chorzów Zjednoczenia od lat niezmiennie współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu nasi Pacjenci korzystają z refundowanych porad medycznych, w tym konsultacji specjalistycznych. W miarę możliwości staramy się zapewnić Państwu krótkie terminy oczekiwania na wizyty, co jest szczególnie ważne w kontekście konsultacji w poradniach specjalistycznych. Jednocześnie, w przypadku braku dogodnych terminów staramy się wskazać przychodnię, z usług której możecie Państwo skorzystać, także w ramach refundacji NFZ.

przychodnia chorzów

Nasi partnerzy